تبلیغات
شعر های محلی بوشهر - نوﺭﻭﺯیا ﺍُﻣﺮُﻭ ، ﺻﺒﺎ ، ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺴﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
بوشهر شهر فرهنگ
نوﺭﻭﺯیا ﺍُﻣﺮُﻭ ، ﺻﺒﺎ ، ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺴﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
یکشنبه 17 فروردین 1393 ساعت 10:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )

سلام

شعر زیر گناوه ای هستش و چند بیت از این شعر استاد وزان در کاست دوم خودشون استفاده کرده .

 

نوﺭﻭﺯﯿﺎ ﺍُﻣﺮُﻭ ، ﺻﺒﺎ ، ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺴﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺑﻨﺪﺷﻚ ﺩﻭﺭِ ﮔﻨﺪﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﯾﺨﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﮔﻞ ﻭﺭ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺗﺎ ﻛﻤﺮ ، ﺯَﻧﮕُﻞ ﺩﺭ ﺍُﻭﻣَﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺮ
ﺳﺮ ﻛﺎﻛُﻠﻞ ﺑﺴﻪ ﻛﭙﺮ ، ﺗﺎﺝ ﺑﯿﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﻏﺎﭺ ﺑﺮﻧﺠﻮﻛﯽ ﺧﺸﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﺗﺸﻪ
ﺩﯾَﻪ ﺩﻟﻢ ﻭَﺵ ﻧﯿﻜﺸﻪ ، ﺍﺯ ﺑﺲ ﻓﺮﺍﻭﻭﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﻫﻢ ﺑﺎﻝ ﺯﺭﺩ ﮔﺎﺯﺭﯾﻦ ، ﻫﻢ ﻛﺮﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﺒﯿﻦ


ادامه مطلب ......


 

نوﺭﻭﺯﯿﺎ ﺍُﻣﺮُﻭ ، ﺻﺒﺎ ، ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺴﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺑﻨﺪﺷﻚ ﺩﻭﺭِ ﮔﻨﺪﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﯾﺨﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﮔﻞ ﻭﺭ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺗﺎ ﻛﻤﺮ ، ﺯَﻧﮕُﻞ ﺩﺭ ﺍُﻭﻣَﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺮ
ﺳﺮ ﻛﺎﻛُﻠﻞ ﺑﺴﻪ ﻛﭙﺮ ، ﺗﺎﺝ ﺑﯿﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﻏﺎﭺ ﺑﺮﻧﺠﻮﻛﯽ ﺧﺸﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﺗﺸﻪ
ﺩﯾَﻪ ﺩﻟﻢ ﻭَﺵ ﻧﯿﻜﺸﻪ ، ﺍﺯ ﺑﺲ ﻓﺮﺍﻭﻭﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﻫﻢ ﺑﺎﻝ ﺯﺭﺩ ﮔﺎﺯﺭﯾﻦ ، ﻫﻢ ﻛﺮﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﺒﯿﻦ
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻛُﺸﻚ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﯿﻦ ، ﺭﯼ ﺍﺳﺐ ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺳﺮ ﭘﯿﺮ ، ﮔُﻞ ﭼﺎﺱ ﺍﯾﭙﺰﻩ ، ﻫﻢ ﮔﺰ ﮔﺰﻭ ﭘﺎﺵَ ﺍﯾﮕﺰﻩ
ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﮔﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺯﻩ ، ﭼﺮﺑﯿﺶ ﻛﻪ ﻧﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﻣﺤﺸﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﺍُﻭ ، ﭘﺮ ﺗﺎ ﭘﺮ ﻭﺍﺑﯿﺪﻩ ﮔُﺮﻭُ
ﻫﺮ ﺑــــﺎﻧـــﺪﯼ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﻮ ، ﻣﻦ ﺍُﻭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺳﻪ ﺗﺸﻚ ﺳﺮ ﭘﺮ ﺷﻮﺩﺭﻝ ، ﻣﯽ ﺧﺎﻝ ﺳﺮ ﻟﻮُ ﺩﻫﺘﺮﻝ
ﻗﻼ ﺣﻮﻧﯽ ﻛﻤﻮﺗﺮﻝ ، ﺍُﻣﺮﻭُﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺩﻫﺘﺮ ﻣﻦ ﺭﻩَ ﺑﺴﻪ ﺻﻒ ، ﺍﯾﺮﻥ ﺷﻮُﻩَ ﺳﯽ ﯾﻪ ﻋﻠﻒ
ﺭﯼ ﺻﻮﺭﺗﻞ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻑ ، ﻣُﺮﻭﺍﺭﯼ ﻏﻠﻄﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺳﯿﻨﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮﻣﺮﯼ ، ﺑــــِﺮ ﺯَ ﻣﯿﻮﻥ ﺭﻭ ﺳﺮﯼ
ﻣﻪَ ﺳﺮ ﺯﺩﻩ ﺟﻠﺪﯼ ﻭﺭﯼ ، ﺷﻮُ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺭﻭﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﮔـــُﻪ ﺳﯽ ﻣِﻠﻮُ : ﮔﻞ ﮔﻮﺩﺭﯼ ، ﺑﯽ ﺟﯿﻜﻪ ﻛﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ
ﭼﺎﺭﯼ ﺷﺪَﻣﺒﻮُ ﻧﯿﺘﺮﯼ ، ﯾُﻮ ﻣﻬﻠﯽ ﺍﻋﯿﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ
ﺍﯼ ﭘـــﺮﭘـــﺮﻭﻙ ﯾﺎﺭﻣﻪَ ﺑﺠﻮ ، ﻫُﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﻮ
ﻋﯿﺪ ﺑﯿﻮُ ﺗﯽ ﺍﯾﺮﺟﻮ ، ﺳﯿﺖ ﻋﯿﺪﯼ ﺍﯾﺴُﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮ


***********************************
ﺑﻨﺪﺷﻚ : ﮔﻨﺠﺸﻚ
ﮔﺎﺯﺭﯾﻦ ، ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻛُﺸﻚ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺷﯿﻄﻮﻥ : ﻫﺮ ﺳﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺑﺴﯿﺎﺯ
ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻧﺪﻩ : ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺳﻪ ﺗﺸﻚ : ﺳﺎﺭ
ﺷﻮﺩﺭﻝ : ﺷﺒﺪﺭ ﻫﺎ
ﺷﻮُﻩَ : ﻋﻠﻒ ﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺑــِــﺮ ﺯَ : ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ
ﮔــﻪُ : ﮔﻔﺖ
ﺷﺪَﻣﺒﻮ : ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﻣﻬﻠﯽ : ﺧﯿﻠﯽ ، ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﻛُﺮﺩﻙ : ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻦ
ﭼﻤﺘﻪ : ﺑﻘﭽﻪ
ﭘﺮﭘﺮﻭﻙ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻫُﻤﺎﺭ : ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ، ﯾﻮﺍﺷﻜﯽ


مرتبط با: اشعار محلی ,


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How do you treat a sore Achilles tendon? سه شنبه 17 مرداد 1396 06:03 ق.ظ
Thanks designed for sharing such a nice idea, paragraph is nice,
thats why i have read it completely
منیره سه شنبه 2 شهریور 1395 12:15 ق.ظ
شعر نوروز از اشعار استاد مرحوم ایرج شمسی زاده هست که استاد وزان خوندند.
مسعود باستی دوشنبه 27 مرداد 1393 12:46 ق.ظ
سلام. تشکر از همت شما.امیدوارم این تلاش شما همچنان ادامه داشته باشد.سپاس و درود بیکران.موفق و سربلند باشید...
بوشهر پاسخ داد:
سلام دوست عزیز آقای باستی
سپاسگزار حسن نظر حضرتعالی هستم
امیدوارم لذت کافی و وافی رو برده باشید .....
بدرود
نمایندگی خردکن نایسردایسر پلاس یکشنبه 19 مرداد 1393 07:31 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود . خوشحال میشم منو با نام ""نمایندگی خردکن نایسردایسر پلاس اصل"" و آدرس http://buynicerdicer.ninipage.com/ لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
تل موی هات بانز شنبه 18 مرداد 1393 06:48 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود . خوشحال میشم منو با نام ""نمایندگی خرید کش و تل موی هات بانز"" و آدرس http://buyhotbunz.ninipage.com/ لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
نایسر دایسر یکشنبه 29 تیر 1393 10:56 ب.ظ
سلام وبلاگ خیلی خوبی داری من همیشه بهت سر میزنم دوست داشتی بیا با هم تبادل لینک کنیم . با حضورت خوشحالمون کن| http://nicerdicer-plus.blogsky.com
سه شنبه 20 خرداد 1393 02:16 ب.ظ
سلام و سلامت باشید.نمیگم خسته نباشید چون این کار شما خستگی نمیاره و چرا اصلا جمله منفی بگیم؟!
لطفا شما که بسیار زحمت کشیدید و شعرهای بوشهری گذاشتید لطفا لیریک کامل خیام خوانی بوشهر هم تهیه کنید و بزارید ممنوم .پایدار باشید
بوشهر پاسخ داد:
درود
خوشحالم از بازدید شما دوست خودم
حتما بروی چشم
ثبت وبلاگ پنجشنبه 15 خرداد 1393 05:32 ب.ظ
دارم آرشیو وبلاگ های خوب و جذاب رو جمع می کنم یه سر بهم بزن وبلاگت رو ثبت کن صفحه ای که ساختم بازدید بالایی داره
سعید دوشنبه 18 فروردین 1393 12:04 ق.ظ
سلام
وب محشره خیلی خوشم اومد
اگه میشه به ماهم سر بزنید و لینکتون رو تو سیستم تبادل لینک اتوماتیک سایت ماثبت کنید تا بیشتر باهم تبادل داشته باشیم.
منتظرمااااا
راستی انجمنمونم فعال شده اگه دوست داشتی بیا و مدیریت بخش های رو که دوست داری رو بکن.زودااا
ممنون
منتظرت هستم تو وبم و همچنین نظرات خوشگلت
--------------
http://www.robotblog.ir سیستم اتوماتیک ارسال نظر گروهی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :